ประวัติความเป็นมา

        ตำบลวังทรายพูน เป็นชื่อของภูมิประเทศเป็นที่ลุ่ม บริเวณวัดเขตมงคล และวัดวังทรายพูนใน สมัยก่อนเป็นวังน้ำขนาดใหญ่ ต่อมาทรายที่ไหลผ่านตามกระแสน้ำจากเชิงเขาด้านตะวันออกได้มาทับถมกันสูงขึ้นในลักษณะเหมือนเอาทรายมาพูนเป็นกอง ถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นบริเวณตำบลวังทรายพูนมีภูมิประเทศเป็นที่สูง น้ำจะไหลไปทางทิศเหนือ ทิศใต้และทิศตะวันตกทั้ง 3 ด้าน ชาวบ้านจึงเรียกว่า“วังทรายพูน”ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาอีสาน นับถือศาสนาพุทธ อยู่ในเขตอำเภอวังทรายพูนประกอบด้วย 13 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านวังทรายพูนนอก บ้านวังทรายพูนใน บ้านบุ่งมะกรูด บ้านวังแสง บ้านเนินหัวโล้ บ้านตากแดด บ้านทุ่งโม่ง บ้านหนองยาง บ้านวังพลับ บ้านหนองระมาน บ้านวังโม่ง บ้านหนองยางใต้ บ้านหนองยางเหนือ